โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย)