การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA)

  • บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2563)

  • inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

  • inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจ Indirect ELISA เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในตัวอย่างนมน้ำเหลืองสุกร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Sci. J), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 84-92
Publish Year National Conference 2
2019 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชุดตรวจ Indirect ELISA KU กับชุดตรวจเชิงการค้า(IDEXX PRRS X3) ในการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอาร์อาร์เอสComparesion of the ELISA KU test kit with the commercial test kit(IDEXX PRRS X3) for the detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11", 27 - 28 มีนาคม 2019, อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย