การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Bio-Cal Plus ต่อการยับยั้ง แบคทีเรีย Vibrio spp. คุณภาพน้ำ และ ความเป็นพิษต่อกุ้งขาวแวนนาไมย์ (Litopenaeus vannamei)