การปรับปรุงโครงสร้างงานด้านบุคลากรและการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.