พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเค็มและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

  • ผู้ประกอบการ (นายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี