การพัฒนาแยมมะพร้าว

  • ผู้ประกอบการ (นางสาวพัทธนันท์ เตชะพงษ์ศานติ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี