การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากพลังงานลม

Publish Year International Journal 2
2017 exSillawat Romphochai , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Calculation of current limiting reactance of hybrid SFCL for low voltage ride-through capability enhancement in DFIG wind farms", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 4685-4695
2017 exChanikkanan Wannasut, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Deferral of power distribution reinforcement by using battery energy storage system", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 369-377
Publish Year National Journal 1
2017 exนายดลมนรรจน์ สันติยานนท์ , inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดแฟกเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่ได้ดุลโดยใช้หม้อแปลงชนิดต่างๆสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 30, ฉบับที่ 101, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 69-80
Publish Year International Conference 2
2018 exSillawat Romphochai , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Low Voltage Ride-Through Capability of Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbines for Transient Stability of Small Power Producer", 5th International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2018), 23 - 25 เมษายน 2018, Kitakyushu, Fukuoka ญี่ปุ่น
2017 exSillawat Romphochai , exAchara Pichetjamroen, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Coordinate Operation of Fuzzy Logic Voltage Regulator and Bi-2212 SFCL for Enhancing Fault Ride Through Capability of DFIG Wind Turbines", The 5th International Electrical Engineering Congress (IEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนายวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อหม้อแปลงออโต้ในระบบไฟฟ้า", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย