การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกเผากุ้งเพื่อคงรสชาติ และลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

  • ผู้ประกอบการ (นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี