โครงการวิจัย"การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพและทางกายภาพของ American white oak และ Bosnia white oak"