โครงการศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดบ้าย จังหวัดเชียงราย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ครอบคลุมอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ)