กระบวนการผลิตกุ้งแห้งจากกุ้งขาวแวนนาไม

  • บริษัท มายด์ฟู้ดส์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี