โครงการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

  • สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

  • inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์