การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์