ผลของการเติมสาร Lipidol ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพไข่ การย่อยได้ของไขมัน ปริมาณไขมันในเลือดและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสารอาหารในระดับเซลล์ของไก่ไข่