การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรจำกัดสำหรับอิทธิพลแบบสุ่ม

Publish Year International Journal 1
2021 exChawanee Suphirat, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exJohn J. Borkowski, "Expected mean squares for model effects in the two-way ANOVA model when sampling from finite populations", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 57-71