สารสกัดจากพืชที่มีสมบัติเร่งการเพิ่มจำนวนเซลล์ ซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย และต้านการตายของเซลล์