การควบคุมแบคทีเรียก่อโรคพืช ในพืชตระกูลกะหล่ำโดยวิธีชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2017 exกฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดกรองแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุม Xanthomonas campestris ในพืชตระกูลกะหล่ำ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 สิงหาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย