การใช้แร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลา

Publish Year International Journal 4
2022 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effects of Chromium-L-Methionine in Combination with a Zinc Amino Acid Complex or Selenomethionine on Growth Performance, Intestinal Morphology, and Antioxidative Enzymes in Red Tilapia Oreochromis spp.", Animals , ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 21812-2181-15
2019 exKanokwan Sansuwan, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, "Effects of Dietary Zinc Amino Acid Complex and Zinc Sulfate on GrowthPerformance, Digestive Enzyme Activity and Immune Response in AsianSeabass (Lates calcarifer)", Journal of Aquaculture Research & Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 571-1-572-8
2018 exSiti-Ariza Aripin, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exRuangvit Yoonpundh, "Effects of Exogenous Melatonin and Zinc Amino Acid on Male Clarias macrocephalus Broodstock", Asian Journal of Scientific Research , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - ธันวาคม 2018, หน้า 515-521
2018 exSiti-Ariza Aripin, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of melatonin and zinc amino acid on female walking catfish (Clarias macrocephalus) broodstock performance", Journal of Biological Sciences , ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 289-296
Publish Year International Conference 1
2020 exSuveena Auepaiboon, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, "Effect of Zinc-L-selenomethionine and Chromium-L-methionine on Growth Performance, Blood Glucose, and Digestive Tract pH in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", The 11th National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย