โครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันก๊าซสังเคราะห์และถ่านเชื้อเพลิงขนาด 2,500 กก./วัน ด้วยระบบไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง