ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES

Publish Year National Conference 2
2018 exชลินทร วิลัยศร, exวิวัฒนันท์ บุญยัง, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, "ความหลากหลายแฮพโพลไทป์ของม้าน้ำหนามในน่านน้ำไทย", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exชลินทร วิลัยศร, exวิวัฒนันท์ บุญยัง, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, "บาร์โคดของยีน COI เพื่อการจำแนกชนิดม้าน้ำในประเทศไทย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 21 - 23 มิถุนายน 2017, อุดรธานี ประเทศไทย