ทรัพยากรปลาทูเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่อ่าวไทย (ปีที่ 1)

Publish Year National Conference 1
2017 exสิริธร ก้งเส้ง, exวิวัฒนันท์ บุญยัง, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, "พันธุกรรมของปลาทูประชากรอ้างอิงเพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืนบริเวณอ่าวไทย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 21 - 23 มิถุนายน 2017, อุดรธานี ประเทศไทย