การศึกษาการเสื่อมสภาพของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา เกรด AISI 1020 ภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศคาร์บูไรเซชั่น

Publish Year National Journal 2
2017 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, exอ.ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ, "การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่าที่ผ่านการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเพื่อเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับใบมีดทางการเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 36-45
2016 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyawat Peeratatsuwan, "การศึกษาการเสื่อมสภาพของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา เกรด AISI 1020 ภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศคาร์บูไรเซชั่น", วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2016, หน้า 22-29