The Role of Banking Competiton and Monetary Policy for the Use of Medium of Exchange

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Role of Banking Competition and Monetary Policy for the Use of Medium of Exchange", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย