การประยุกต์การประเมินสวัสดิภาพสัตว์ปีกต่างระบบสู่ระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในประเทศไทย