การศึกษาศักยภาพพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณภาคใต้ตอนบนเปรียบเทียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน