คุณสมบัติและการอนุมานสำหรับ Topp-Leone generator of distributions

Publish Year International Journal 2
2018 exNanthaprut, P., exPatummasut, M., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topp-leone generalized rayleigh distribution and its applications", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 1186-1202
2016 exYuwadee Sangsanit, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Topp-Leone generator of distributions: properties and inferences", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 38 , ฉบับที่ 5, สิงหาคม - ตุลาคม 2016, หน้า 537-538
Publish Year International Conference 1
2017 exPodeang, K., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Two-sided Topp-Leone Weibull distribution", 13th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and their Applications, ICMSA 2017; Universiti Utara MalaysiaKedah; Malaysia, 4 ธันวาคม 2017