การพัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติกผงจากข้าวมอลท์ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง