การสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

Publish Year International Journal 1
2017 inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Sports utility vehicle seat structure simulation of frontal oblique crash", Journal of Advances in Technology and Engineering Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 69-78
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Analysis of an SUV Seat Track Segment: Accident Characteristics under Frontal Oblique Crash Simulation", Tokyo 23rd International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2017) , 23 - 24 ธันวาคม 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Sport Utility Vehicle Seat Structure Simulation of Frontal Oblique Crash", Tokyo 11th International Conference on Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences (ECBA- 2016), 26 - 27 ธันวาคม 2016, tokyo ญี่ปุ่น