การศึกษาเปรียบเทียบการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนระหว่างญี่ปุ่นและไทย