การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 59-67