วิธีวิทยาการวิจัยในปรัชญาวิเคราะห์ช่วงเริ่มต้น

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Book Review- What Do Philosophers Do?: Skepticism and the Practice of Philosophy (By Penelope Maddy)", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 155-157