โครงการวิจัยผลโปรแกรมลดนำ้หนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู่สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงตำบลสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีะษะเกษ