การพัฒนาคลังข้อมูลภาษาพูดภาษาไทย

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Minegishi, "การพัฒนาคลังข้อมูลภาษาพูดภาษาไทยกับการวิเคราะห์ภาษาระดับปริจเฉท", มนุษยศาสตร์ : ความจริงกับพลังแห่งความฝัน, 14 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย