การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสเลริ์นนิ่งโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา