การศึกษาคุณสมบัติพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากไผ่ตง

Publish Year International Journal 1
2019 exศศิประภา ปิติภัทรวรโชติ, exกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Starch Nanocomposites Reinforced with TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibrils derived from Bamboo Holocellulose", BioResources Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 2784-2797
Publish Year National Conference 1
2017 exศศิประภา ปิติภัทรวรโชติ, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกลีเซอรอลต่อสมบัติทางกายภาพและความร้อนของฟิล์มสตาร์ชมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย