การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศอาเซียน

Publish Year National Conference 4
2018 exชฎาทิพย์ ศรีทอง, exนัจมีย์ เอียดวารี, exอภิชญา นาจพินิจ, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสุขมงคล เลิศภิรมย์สุข, exภูวดล ด่านรัตนชัย, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศุภพงศ์ พินิจธนภาคย์, exอัฐพงษ์ สุวีรานุวัฒน์, exจิดาภา ลัทธิกุล, exพิชญานิน จันทะพันธ์, exวศินี ทรงทิพยโยธิน, inดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดปริมาณการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย