เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN)

Publish Year National Journal 1
2017 exชุมเขต แสวงเจริญ, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ. กำธร กุลชล, "แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ", วารสารวิชาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 95-117
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในประเทศไทย", The International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV8), 26 - 30 กันยายน 2016, NoviSad เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
Publish Year National Conference 1
2016 exวาสนา อังศุนิตย์ลาภา, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำเที่ยวท้องถิ่นในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์", การประชุมวิชาการระดับชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย การ่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4 , 8 กรกฎาคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย