การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene

Publish Year National Journal 2
2019 exสายน้าผึ้ง เหลาพะวัง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 10-19
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 169-172
Publish Year National Conference 1
2017 exปิยวรรณ ชะนะ, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย