โครงการศึกษาการพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 2
2017 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง, inดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, exWhachiraporn Boonpradub, "Inspiration Matter towards Brand Building of Success Entrepreneurs in Thai Jewellery Business", the 5th Annual Spain Business Research Conference, Barcelona, Spain on 11 – 12 September 2017. , 12 กันยายน 2017, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2016 exDr.Pusanisa Thechatakerng, inดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, exWhachiraporn Boonpradub, "Intrapreneur VS Entrepreneur in Jewelry Industry : a case study from Thai & Hongkong", GIT 2016, 14 พฤศจิกายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, exผศ.ดร.ภูษณิศา เตชะเถกิง , exอ.วชิราภรณ์ บุญประดับ, "A Case Study of the Difference between Intrapreneurand Entrepreneur in Jewelry Industry", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย