การได้มาของแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อย

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างนวัตกรรมในธุรกิจขนาดเล็ก", The 4th International Congress on Economics, Social Sciences and Information Management 2018, 21 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย