การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมสุขภาพด้วยกระเจี๊ยบเขียว (กลุ่ม 15)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี