การสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและคลังเชื้อสำหรับยีสต์ก่อโรคในคนและสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. อริยา จินดามพร, exWongdindam, S, ex Jianjiraphong, C, exProfessor Dr. Wieland Meyer, "Establishment of a Thai yeast culture collection for human pathogenic yeasts", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16, 11 - 13 มกราคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย