การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงพร้อมชงโปรตีนสูง (กลุ่ม 16)

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

  • inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี