การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน, ระยะคืนทุน, และการผ่อนชำระเงินกู้ของเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน

Publish Year National Journal 1
2016 inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะคืนทุน และการผ่อนชำระเงินกู้ของเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกล 1 สำหรับวิสาหกิจชุมชน", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016, หน้า 251-261