การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด

Publish Year National Conference 3
2017 exศุภพจี จันทร์เมือง, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "การทํานายอาการไส้สีนํ้าตาลในสับปะรดหลังการเก็บเกี่ยวด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exปััทมวรรณ อนุสรพรพงศ, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "กรดไขมันกับอาการไส้สีนํ้าตาลในสับปะรดหลังเก็บรักษาที่อุณหภมิตํ่า", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exกมลวรรณ แสงสร้อย, exเสาวภา ไชยวงศ์, exอิิษยา ภ่สิทธิกุล , inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "อาการไส้สีนํ้าตาลในสับปะรดกลุ่มควีนสี่สายพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกเดียวกันหกแหล่ง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย