การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก