การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายอนุรักษ์ เครือคำ

  • inนายอนุรักษ์ เครือคำ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี