การพัฒนาการทวีจำนวนเซลล์และต้นแบบชีวผลิตภัณฑ์ของ Pseudomonas fluorescens SP007s เพื่อใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและควบคุมโรคพืชในระดับอุตสาหกรรม