การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

Publish Year National Journal 1
2021 exกฤติน สุทธิวารินทร์กุล, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติถ่านไม้จากไม้พื้นที่สูงต่างถิ่น 5 สายพันธุ์ โดยกระบวนการเผาถ่านแบบสองขั้นตอนดัดแปลง", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 5-11
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, exนฤภัทร สงอุปการ, exนัฐลิกาณ์ สุขบัวแก้ว, exอภิญญา วิสุทธิอมรกุล, "การปรับปรุงคุณสมบัติการดูดซับของถ่านกะลามะพร้าวโดยใช้เทคนิคการเผาถ่านแบบหลายขั้นตอน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ลำปาง ประเทศไทย