ความสัมพันธ์ของคุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์

Publish Year National Conference 1
2016 exนลิน สถาวรนันท์, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของคุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4, 26 สิงหาคม 2016, อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย